"
skip to Main Content

Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên

Do tính chất công việc nên đòi hỏi sự cảm thông chia sẻ của chúng tôi đối với các gia đình có tang là rất cần thiết. Thông qua các khoá đào tạo chuyên môn, đội ngũ nhân viên của chúng tôi được trang bị tối ưu nhất những kiến thức cần và đủ khi tiếp xúc và làm việc với những gia đình có tang để họ có thể xử lý 1 cách khéo léo nhất.

Mối quan hệ sâu rộng với đội ngũ mai táng ở nhiều nước trên thế giới đã tiếp thêm sức mạnh cho mỗi một nhân viên của chúng tôi giúp họ phục vụ khách hàng một cách hiệu quả và chu đáo. Chúng tôi làm việc dựa trên các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức và hành nghề 1 cách nghiêm khắc. Cam kết phục vụ khách hàng bằng sự tôn trọng trong bất kỳ trường hợp nào là uư tiên hàng đầu của chúng tôi.

Natalia Susanto

Repatriation Specialist

Natalia has been with Ang Chin Moh Group, which Flying Home is part of, for 12 years. She has served clients and worked with assistance companies on repatriations. She is currently part of the group’s business development team growing strategic partnerships for the business.​

Back To Top